pws-eiendom

ESG

PWS Eiendom AS skal etterleve EUs taksonomi og plan for bærekraftig økonomisk aktivitet, og er forankret i FNs bærekraftsmål.

Våre prosjekter skal bidra positivt med bærekraftige eiendommer for mennesker nå og i fremtiden. Våre prosjekter skal skape en bærekraftig boform gjennom å redusere bruk av tomteareal og minimere behovet for bebygd kvadratmeter per beboer, samtidig som økt bokvalitet oppleves av beboerne og gode salgbare leiligheter utvikles i et samspill mellom arkitekt, konsulenter, naboer og utbygger.

Prosjektene skal legge opp til minimum 50 prosent redusert klimagassutslipp fra byggeprosess, energi- og materialbruk og transport i driftsfasen i forhold til dagens bransjestandard.

Selskapet setter fokus på bærekraftig byutvikling innen alle tre perspektivene: økologisk, sosial og økonomisk. Gjennom stedsutvikling skal våre prosjekter:

  • Gi noe til nærmiljøet
  • Bidra til å gjøre byen mer attraktiv å bo i
  • Bidra til oppnåelse av klimamål gjennom bærekraftig by- og boligutvikling


PWS Eiendom AS anerkjenner at små og store virksomheter kan påvirke menneskerettighetene gjennom sin operasjonelle virksomhet og ønsker å kommunisere at PWS Eiendom AS tilstreber å unngå å krenke andres menneskerettigheter og vil adressere eventuelle forhold som angår menneskerettighetspåvirkning som følge av PWS’ virksomhet.

FNs Menneskerettighetserklæring og den internasjonale arbeiderorganisasjonen erklæring om fundamentale prinsipper og rettigheter på jobb (ILO) er veiledende for PWS’ forpliktelser. Som ansvarlig virksomhet forplikter PWS seg til å unngå å bidra til negative menneskepåvirkninger gjennom egne aktiviteter samt forebygge og begrense skade forårsaket gjennom partnere som har forbindelse til egne aktiviteter.

Som en følge av forpliktelsen forventer PWS Eiendom AS at eget personell, partnere og andre interessenter opptrer ansvarlig i sitt arbeid og virksomhet. PWS Eiendom AS har nulltoleranse for engasjement med virksomheter og personer hvor det avdekkes forhold som korrupsjon og skatteunndragelse samt brudd på øvrige menneskerettigheter og andre alvorlige styringsmessige forhold.